fbpx

Våre coronaregler

Gladmelding!

Østfoldbadet åpner igjen fra lørdag 15.jan kl.10.00!

Vi er så glade for å kunne ønske alle våre gjester velkommen tilbake !
Østfoldbadet følger smittevernfaglig god drift, så husk å hold avstand, vis hensyn og følg våre koronaregler.

Når du besøker oss- hold avstand og register deg for smittesporing.

 • Hold avstand til personer som ikke er i samme husstand.  Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Hold deg hjemme ved sykdom

 

Det er ingen begrensninger på hvilke områder man kommer fra.

Vi har en maks begrensning på antall besøkende i vårt anlegg på 400.

 

Ved spørsmål, ta kontakt:
e-post: post@ostfoldbadet.no
tlf: 69 81 99 00

 

Fra 15.des 2020 -14.januar 2021

Kjære gjester,

Som følge av nye nasjonale retningslinjer ser vi oss dessverre nødt til å stenge badeland på Østfoldbadet fra 15. desember.

Vi vil holde våre gjester oppdatert om videre utvikling og ber dere følge med på våre nettsider og sosiale medier. Vi ser frem til å kunne tilby hyggelige og trygge opplevelser på Østfoldbadet når vi åpner igjen.

 

Har du klippekort eller gavekort: Utløpsdatoen forlenges med antall dager vi har stengt.

Har du årskort bad: Årskort på autogiro får ikke trekk i januar og årskort betalt kontant forlenges tilsvarende hva vi har stengt

 

 

Nye smitteverntiltak fra 9.desember:

Når du besøker oss- hold avstand og register deg for smittesporing.

Det er ingen begrensninger på hvilke områder man kommer fra.

Vi har en maks begrensning på antall besøkende i vårt anlegg på 400.

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift:

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende. Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. Vi er nå tilbake til maksantall begrensning på treningssenteret og i badeland.

 

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan bade- og svømmeanlegg kan organisere driften samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

Det henvises for øvrig til Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (FOR-1996-06-13-592) og gjeldende krav til sirkulasjon og vannkvalitet, samt Norm for sikkerhet, utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og badelandene.no (Norm-for-sikkerhet.pdf ).

Denne veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020.

Ansvar

Eier av bade- og svømmeanlegget er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og besøkende. Planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen. Pandemien kan bli langvarig, og det vil være behov for å opprettholde ulike tjenester og funksjoner i samfunnet samtidig med at smittevernhensyn tas. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de tre hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og utenfor tjenesten. Et godt samarbeid mellom ansatte, besøkende eller andre som er knyttet til bade- og svømmeanlegget må opprettholdes.

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

 

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Om viruset, sykdommen og utbruddet

Det vises til www.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon om dette.

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner.

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste- og nysing – og mindre ved normal tale/snakking.  Det er per i dag ikke grunnlag for generell bruk av munnbind hos friske personer. Ikke-medisinske munnbind/ansiktsmasker kan benyttes av personer som blir syke når det ikke er mulig å holde 1-2 meters avstand til andre før de rekker å komme seg hjem.

Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå.

Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen

bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av smitteverntiltak som kan bidra til å redusere smitterisiko til et minimum.

Renhold

Bade- og svømmeanlegg har i tråd med gjeldende Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu mv (FOR-1996-06-13-592) allerede svært strenge krav til renhold og hygienetiltak for å opprettholde normal drift.

I lys av situasjonen vil det være nødvendig å gjennomgå rutiner og lokale renholdsplaner, og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov). Utsatte områder (se nedenfor) skal ha forsterket renhold. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr, annet enn det som er påbudt vedr behandlig av kjemikalier, renholdsmidler etc. Håndvask etter at rengjøring er utført er påbudt, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Anleggene skal ha forsterket renhold på utsatte områder:

 • Garderober: Benker, garderobeskap og berøringsflater
 • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum xxx g per dag. Tørk over flater som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk.
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig.
 • Gangsoner i bade- og svømmeanlegget spyles/vaskes xxx daglig
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som hånd og hår tørrere som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig ved daglig bruk.
 • Være ekstra oppmerksomme på renhold på kjøkken/spiserom
 • Spisebord i kantine/ kjøkken vaskes med vann og såpe etter bruk.
 • Ev. utstyr som brukes av flere i tjenesten (f.eks. nettbrett, berøringsskjermer, tastatur, leker osv.) rengjøres etter bruk.

Antall ansatte på jobb vil være avhengig av type og størrelse på anlegget, og anleggets egen risikovurdering av behov
for personale slik at man kan oppfylle krav som stilles til smitteverntiltak.

Prioriterte områder, i tillegg til sikkerhet for de badende, vil være renhold og vakthold i garderober.

Det vil være flere smitterisiko forbundet med ulike typer aktivitet, og de påfølgende avsnittene omhandler disse. Hvert enkelt anlegg må selv utarbeide tiltak basert på denne veiledere, og ut ifra anleggets størrelse og type.

 

I perioden vi er inne i nå, med utstrakt sosial distansering

 • Bassengdrifter skal sørge for at antall besøkende (inkl. nødvendige følgepersoner/assistenter/lærere) til enhver tid ikke overstiger det antallet som maks tillates ihht nasjonale retningslinjer om avstand mellom personer.
 • Gruppetrening skal begrenses med antall personer dersom avstand ikke kan overholdes. Avstand på 2 meter ved høyintensiv trening, i tråd med nasjonale retningslinjer om avstand mellom personer
 • Treninssenter skal ha maks  20 personer og  avstand på 2 meter ved høyintensiv trening, i tråd med nasjonale retningslinjer om avstand mellom personer
 • Tilgang til tribuner, stoler, benker og fellesarealer begrenses ihht. nasjonale retningslinjer om avstand mellom personer.
 • Ved inngangspartiet skal følgende tiltak iverksettes:
  • Plexiglassskjerm foran resepsjon (der det ikke er luke fra før) – skal følge gjeldende retningslinjer.
  • Avstandsmarkeringer på gulv, kjent fra varehandel etc. skal sørge for minimum 1 m mellom personer i køen, og bør fortrinnsvis plasseres med 2 m mellom hver (da det ofte er flere i en familie som står i kø sammen)
 • Avstandsmarkeringer i anlegget for øvrig:
  • Dusjsoner
  • I kø-områder før
   vannrutsjebaner og stupebrett
 • Antall personer i garderober og dusjer skal til enhver tid kunne overholde nasjonale retninglinjer i hht avstand mellom personer
 • Boblebad og badstuer som ikke kan overholde nasjonale retningslinjer om avstand mellom personer skal holdes stengt. FHI: Hva med steambadstuer?
 • Personalet har et særskilt ansvar for å sørge for at smitteverntiltakene blir overholdt, og skal gripe inn tidlig, for å påse at badegjester følger kravene.
 • Det bør vurderes å legge til rette for et system for korttidsbesøk (1t/1,5t/2t).
 • Ved organisert og egenorganisert trening og opplæring gjelder i tillegg følgende:
  • Utøvere skal overholde den til enhver tid gjeldende avstand ihht nasjonale retningslinjer
  • Utstyr slik som flytebrett, baderinger mm skal desinfiseres etter bruk.
  • Personlig utstyr skal ikke benyttes av andre

Anlegg som har spisetilbud, kafé, kiosk, skal oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til spisesteder som gjelder i kommunen.

 

Risikoutsatte grupper

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1

For besøkende i risikoutsatte grupper, som skal bruke bade- og svømmeanlegget for rehabilitering, behandling etc. gjelder spesielle krav:

 • Personer tilhørende risikoutsatte grupper skal ta nødvendige forholdsregler i tråd med nasjonale anbefalinger: https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper
 • De bør ikke oppsøke anlegg med mange besøkende
 • Maks antall skal være i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger for risikoutsatte grupper og anleggets kapasitet (bør denne setningen strykes?)
 • Handicapgarderober benyttes, kun en i garderobe om gangen (m/assistent…)
 • Eget rehabiliteringsbasseng benyttes
 • Skal sluses inn forbi eventuell kø/sikres køfri inngang
 • Dersom ikke eget basseng tilgjengelig, skal behandling foregå utenfor anleggets åpningstider
Tiltak
Ledelsens overordnete ansvar
Opplæring av ansatte og andre ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen
Informasjon til brukere om nye rutiner
Lage plan for hygienetiltak og renhold
Vurdere å lage plan for alternerende oppmøtetid/ hjemmekontor
Opprette dialog med eventuelle ansatte, brukere eller andre som er i risikogruppe og som kan ha behov for tilrettelegging
Syke personer skal ikke møte i tjenestene
Syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer.
Tjenestestedet skal forlates dersom ansatte eller brukere blir syke.
God hygiene
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
Vask hendene ofte og grundig (bruk ev. hånddesinfeksjon)
Host og nys i papirlommetørkle eller i albukroken
Plan for renhold inkludert hyppighet og metode
Forsterke renholdet på utsatte områder som berøres hyppig (dørhåndtak, gelendre, bordplater, osv.)
Plassere alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig
Redusert kontakt mellom personer
Tilstreb 2 meters avstand mellom personer. Hvis dette ikke er mulig, bør 1 meter overholdes.
Plan for å holde avstand i fellesarealer som garderober, venterom, toaletter og på vei inn og ut av lokalene
Eventuelt introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel
Begrens antall tilstedeværende personer til kun nødvendige personer. Ledsagere til tjenesten begrenses der det er mulig eller hensiktsmessig
Vurdere bruk av rom i forhold til antall personer, ta i bruk større lokaler hvis mulig
Ev. ulik oppmøtetid/ kombinasjon digitale møter/ hjemmekontor og fysisk oppmøte
Plan for avstand mellom personer og hygienetiltak ved måltider/i kantine

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta nyttig informasjon og tilbud på e-post!

til toppen